Opplev Smøla

Smølanaturen

Der hav møter himmel.

Stille fjord

Smøla kommune har et totalt areal på 274 km², inkludert ca 5800 øyer og holmer, mens Fast-Smøla utgjør 214 km². Alle bebodde områder er knyttet til Fast-Smøla med veiforbindelse. Kommunens strandlinje er på 439 km.

Smøla har et særpreget landskap og skiller seg ut fra resten av fylket med de lave, myrlendte flatene. Landskapet er vegetasjonsfattig og det meste av kommunens arealer ligger ca 20 moh. Bergrunnen på Smøla består stort sett av gneis, dioritt og kvartsdioritt med innslag av vulkanske bergarter, forskjellige devonske konglomerater og fossilførende kalkstein. Noen få øyer inkludert Kuløy og Edøy skiller seg ut fra resten av Smøla ved at berggrunnen består av konglomerat og sandstein.

Kommunen har et typisk kystklima med mye nedbør på gjennomsnittlig 1100 mm årlig, høy middeltemperatur (5,9 °C), milde vintre og relativt kjølige somre. Vinden er en betydelig klimafaktor og den fremherskende vindretning er sørvest. Vinden er en viktig utnyttbar naturressurs og Smøla kommune ønsker en videreutvikling av næringer knyttet til fornybar energi.

Det biologiske mangfoldet på Smøla er svært unikt i nasjonal og regional sammenheng. Det er utført en rekke registeringer av det biologiske mangfoldet og disse ligger til grunn for Verneplan Smøla, som ble vedtatt i januar 2009.

Smøla med skjærgården og de mange øyene egner seg godt til friluftsliv, jakt og turisme. Ren luft og rent hav gir muligheter for et variert aktivitetstilbud, sammen med et rikt fugleliv og særegen fauna.